Dažnai užduodami klausimai

5. Kokius darbus atliekate infrastruktūros srityje?
 • Įvertiname pavojingų objektų riziką ir rengiame avarijų likvidavimo planus;
 • Teikiame profesionalias konsultacijas aplinkosaugos klausimais;
 • Atliekame planų ir programų strateginį pasekmių aplinkai vertinimą;
 • Rengiame atliekų tvarkymo planus, projektų galimybių studijas ir investicinius verslo planus;
 • Rengiame konkursų ir sutarčių dokumentus pagal tarptautinių finansų institucijų, FIDIC, LR Viešųjų pirkimų įstatymo reikalavimus;
 • Rengiame teritorijų taršos prevencijos ir užterštų teritorijų išvalymo projektus, planuojame monitoringo sistemas, užtikriname jų įdiegimą ir vykdymą;
 • Atliekame autorinę bei techninę statybos ir rekonstrukcijos darbų priežiūrą, teikiame FIDIC inžinieriaus paslaugas;
 • Atliekame kompleksinį investicinių projektų valdymą;
 • Rengiame inžinierinės infrastruktūros objektų specialiuosius planus;
 • Rengiame atliekų tvarkymo, šalinimo, sistemų ir objektų techninius bei darbo projektus;
 • Rengiame atliekų tvarkymo objektų detaliuosius planus.
6. Ar UAB „Vilniaus hidroprojektas“ atitinka ISO standartus?

Atitinka ISO standartų (ISO 9001:2008/LST EN ISO 9001:2008; ISO 14001:2004/LST EN ISO 14001:2005; BS OHSAS 18001:2007/LST 1977:2008) reikalavimus

7. Kas yra žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektai?

Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektai nustato žemės sklypų ribas projektuojant naujus žemės sklypus, keičiant gretimų sklypų ribas, dalijant arba jungiant žemės sklypus.

Projektas yra žemėtvarkos planavimo dokumentas, priskiriamas žemės valdos projektams. Projekto sprendiniai negali prieštarauti kompleksinio ar specialiojo teritorijų planavimo dokumentų sprendiniams, įstatymams ir kitiems teisės aktams, tarp jų teritorijų planavimo normų ir statybos techninių reglamentų reikalavimams.

8. Kada reikalingi žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektai?

Šie projektai reikalingi, kai:

 • iškyla poreikis žemės sklypą padalinti į daugiau sklypų;
 • iškyla poreikis atidalinti vieną ar daugiau žemės sklypo dalių iš bendrosios nuosavybės teise savininkams priklausančio žemės sklypo;
 • iškyla poreikis sujungti du ar daugiau žemės sklypų į vieną sklypą;
 • formuojami žemės sklypai esamiems statiniams eksploatuoti pagal jų tiesioginę paskirtį;
 • formuojami valstybinės žemės sklypai esamoms susisiekimo komunikacijoms, aikštėms ir kitoms viešosioms erdvėms, kapinėms, paplūdimiams, parkams, skverams ir kitiems želdynams eksploatuoti, kultūros paveldo objektų užimtoms teritorijoms;
 • kai keičiama pagrindinė žemės naudojimo paskirtis ir (arba) žemės sklypo naudojimo būdas.
9. Kas gali būti žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų iniciatoriumi?
 • Jei formuojamas ar pertvarkomas privačios žemės sklypas – privačios žemės savininkas;
 • Jei formuojamas ar pertvarkomas valstybinės žemės sklypas – Nacionalinės žemės tarnybos vadovas ar jo įgaliotas teritorinio padalinio vadovas;
 • Jei formuojamas ar pertvarkomas savivaldybei nuosavybės teise priklausantis žemės sklypas – savivaldybės tarybos įgaliota savivaldybės administracijos direktorius.
10. Kokie dokumentai yra reikalingi žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų sudarymui?
 • Žemės sklypo planas (jei jis suformuotas);
 • Nekilnojamojo turto registro išrašas (pažymėjimas);
 • Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos ar savivaldybės išduotas leidimas bei sąlygos formavimo ir pertvarkymo projektui rengti;
 • Žemės sklypo planas, kuriame nurodytos sklypo dalys su konkrečiais pageidaujamais žemės naudojimo būdais (jei prašoma nustatyti skirtingus sklypo žemės naudojimo būdus atskiroms žemės sklypo dalims).